Rom: Sporvejsplaner

(Senest opdateret 06.08.2015)

 

…. eller blot luftkasteller?

Selv om det med jævne mellemrum forlyder, at det lysner for sporvognene i Rom, så skal man ikke være blind for, at der også er mange kræfter, der arbejder imod, at sporvognen får en større rolle i byens trafik, end den har nu. Udvidelsen af nettet i 1990 (Via Flaminia) og anlægget af linie 8 gav begge anledning til voldsomme protester og indsigelser ikke blot fra beboerne langs de nye anlæg, men i høj grad også fra deciderede sporvejsmodstandere og forskellige interesseorganisationer, ligesom man på både politisk og administrativt niveau kunne opleve megen modstand mod projekterne.

På afstand kan det virke håbløst at trænge ind i de politiske divergenser, men man kan godt få det indtryk, at sporvognene så at sige er brikker i et langt større spil, som ofte drejer sig om alt andet end lige trafikpolitik. Da det politiske system samtidig ikke er præget af den største stabilitet, kan det sporvejsprojekt, der kommer på banen den ene dag hurtigt være historie den næste – lidt groft sagt. Det er derfor heller ikke så mærkeligt, at ikke alle sporvejsplaner, der har været meldt ud fra Rom, er blevet virkeliggjort.

Herunder er der redegjort for en del af de planer, der har verseret omkring Roms sporvej. Nogle synes at være meget langt fra en realisering, andre synes der stadig at være liv i.

 

To nye sporvejslinier?

Rom skal have to nye sporvejslinier, linie 4 og 6. Dette vil bringe antallet af sporvognslinier i byen op på otte i alt. Det beretter www.wantedinrome.com 21.01.2010 og oplyser yderligere: Linie 4 skal køre mellem Piazza Gerani og Piazza Galeno og forbinde de østlige forstæder med Policlinico Umberto I hospitalet i centrum. Linie 6 skal forbinde Roma Termini med Ostiense jernbanestationen via Piazza Vittorio, Colosseum og Porta S. Paolo. Begge linier vil benytte eksisterende spor, som enten allerede er i brug eller har været ude af brug i nogen tid. ATAC afventer ifølge websiden godkendelse fra de kommunale myndigheder, før planen kan iværksættes.

Foreningen af brugere af den offentlige trafik (UTP) er kritisk over for planerne. Organisationen mener, at de to nye linier kun føjer meget lidt nyt til det allerede eksisterende offentlige transporttilbud. UTP påpeger samtidig, at det ville være langt vigtigere at få genetableret sporvejslinie 3, som foreningen mener har ligget stille alt for længe på grund af vejarbejder.

Status: Planen er ikke blevet virkeliggjort, og økonomiske problemer og vognmangel synes at have udskudt planen på ubestemt tid.

 

Ny strækning mellem Roma Termini og San Pietro

Dette projekt må siges at være et af de vigtigste på sporvejsområdet. Ideen er, at det skal skabe en direkte forbindelse mellem Roma Termini og det pavelige kvarter ad Via Nazionale, Piazza Venezia, Via del Plebiscito og Corso Vittorio Emanuele II. Denne strækning (den gule linie på kortskitsen herunder) er stærkt belastet af bustrafik, som altså skal afløses af sporvogne. Et første led i planen skulle være en forlængelse af linie 8 fra Largo di Torre di Argentina til hovedbanegården Roma Termini. Så tidligt som i 1999 forlød det, at anlægsarbejdet skulle begynde, men det havde ikke sin rigtighed.

Corso Vittorio Emanuele II, hvor der efter planerne skulle anlægges en sporvejsforbindelse, som forbandt Vatikanet med Roms hovedbanegård, Roma Termini.

Linie 8s tidligere endestation på Piazza di Torre Argentina var anlagt uden sløjfe, fordi det efter planerne var meningen at videreføre linie 8 til højre ad Corso Vittorio Emanuele II frem til Roma Termini.

Status Ifølge www.strassenbahn-muenchen.de/projekte_rom_m.htm skulle der være afsat mere end 50 mio. € dels til anlæg af sporvejen mellem Torre Argentina og Termini, dels til omlægning af Piazza dei Cinquecento (busterminalen foran Roma Termini) og til generel byfornyelse langs strækningen. Der var udmeldt ibrugtagning af systemet allerede i 2004, men projektet udviklede sig tilsyneladende til et slagsmål mellem politikere, interesseorganisationer og måske ikke mindst myndigheder, hvor den yderst indflydelsesrige Sovraintendenza Antichità e Belle Arti (betyder noget i retning af Overinspektoratet for Oldtid og De skønne Kunster) sandsynligvis spillede en afgørende obstruktiv rolle.

Det, der syntes at være de altoverskyggende problemer, var etableringen af luftledningsnettet i de centrale fredede områder i byen samt de eventuelle skader, rystelser fra sporvognstrafikken kan forårsage på de gamle bygninger. Da man i oktober 2008 påbegyndte en renovering af Via Nazionale med bl.a. helt ny brolægning, blev der da heller nedlagt skinner i samme “ombæring” – der blev kun tale om en reorganisering af busdriften i Via Nazionale, som ifølge udmeldingerne dengang ikke længere skulle betjenes af ledbusser, men kun af busser med en længde på højst 12 meter.

I efteråret 2008 gennemgik Via Nazionale en
omfattende renovering. Der blev dog ikke i forbindelse med
vejarbejdet nedlagt spor til en forlængelse af sporvejen
fra Piazza di Torre Argentina til Roma Termini.

Linea-8_prolungamento1Det forlød på et tidspunkt, at ATAC arbejdede på at finde en løsning på problemerne omkring i første omgang en forlængelse af linie 8 mod Roma Termini. Det må være lykkedes, for 06.06.2013 kunne man forlænge strækningen med ca. 450 meter til Piazza Venezia. Projektet har dog tilsyneladende gennemgået noget af en revurdering, for forlængelsen skete ikke ad Via del Plebiscito, men ad Via Florida, Via delle Botteghe Obscure og Via San Marco (se kortet til venstre).

02.01.2015 præsenterede dagbladet Il Messagero på sin hjemmeside desuden et nyt sporvejsprojekt. Dette går ud på at forlænge den eksisterende sporvej fra Roma Termini ad Via Cavour og frem til Colloseum ved Via dei Fori Imperali. Når – eller hvis – et sådant projekt bliver til noget, ligger det lige for at lukke “the missing link” mellem Piazza Venezia og Colloseum ad Via dei Fori Imperali (se kortet herunder).

Linea-8_prolungamento2

 

Ny endestation ved Stazione Roma Termini

For at skabe bedre omstigningsmulighed mellem sporvognene på linierne 5 og 14 og de mange buslinier og metro og tog på Stazione Roma Termini blev det foreslået at forlænge de to sporvognslinier fra deres hidtidige endestation i Via Amendola til en ny endestation i Via Giolitti umiddelbart ved siden af Roma Termini.

Status: Den nye endestation blev taget i brug i slutningen af juli 2009. Det oplyste www.wantedinrome.com 31.07.2009, og i den forbindelse blev det endvidere oplyst, at den nye terminal ved Roma Termini vil gøre det muligt at indsætte højkapacitets “jumbo”-sporvogne, som man jo kender fra f.eks. linie 8, på linie 5 og 14. Det anføres i artiklen ligeledes, at de nye spor er lagt på stødabsorberende og støjdæmpende underlag, der skal hindre skader på bygningerne langs sporvejen og sænke støjniveauet betydeligt. I forlængelse af dette fremhæves det fra ATACs side, at den nye terminal gør det muligt at begynde planlægningen af en forlængelse af linie 8 fra Piazza di Torre Argentina til den nye terminal.

I sensommeren 2008 påbegyndtes anlægget af en ny endestation i Via Giolitti ved Roma Termini. Den nye endestation, som benyttes af linie 5 og 14, og som afløser den hidtidige endestation i Via Amendola, blev taget i brug i slutningen 2009.

Linie 5 og 14s endestation i Via Amendola, som blev nedlagt i slutningen af 2009.

 

Linie 7: Piazza Mancini – Piazza del Risorgimento

Tanken med denne linie var at forbinde trafikknudepunktet Piazza Mancini, hvor mange buslinier ender, direkte med det pavelige kvarter omkring Peterspladsen – et område, som er rigt på forretninger og kontorbygninger. Samtidig ville linie 19 blive aflastet mellem Piazza Marina (Via Flaminia) og Piazza del Risorgimento.

Status: Linien skulle have været åbnet allerede i 2000, men først vognmangel på grund af MRS vognenes udrangering og senere problemer med de nye Cityway II vogne har betydet, at linien endnu ikke er kommet i gang. Men hvis der er et behov for denne linie, kan den jo stadigvæk realiseres, da den ikke kræver nyanlæg.

 

Ny strækning mellem San Pietro – Piazza Giureconsulti

Denne strækning hænger sammen med San Pietro – Roma Termini projektet, idet der er tale om en forlængelse af strækningen gennem Corso Vittorio Emanuele II videre mod bebyggelserne et par km vest for Vatikanet. Dette område betjenes i forvejen af metrolinie A, og der er slet ikke sat nogen dato for en eventuel iværksættelse af projektet.

Status: Planen må betragtes som skrinlagt.

 

Piazza Galeno – Piramide (og eventuelt videre til Via Appia)

Denne linie, som først og fremmest skulle være beregnet for turister, skulle udgå fra Roma Termini eller fra Piazza Galeno, gå via Piazza di Porta Maggiore, hvorfra den skulle følge linie 3s strækning til Piramide og Piazza di Porta di San Paolo. Undervejs ville man kunne se mange af Roms seværdigheder (Colloseum, Cirkus Maximus, Monte Celio, flere af Roms betydelige kirker, f.eks. San Giovanni in Laterano, dele af den aurelianske mur og meget andet). Fra Piazza di Porta di San Paolo (Piramide) var det så meningen, at der skulle etableres nye spor videre til et punkt ved Via Appia.

Status: Projektet blev lanceret under stor medieomtale i 1990erne. Linien skulle betjenes af nyrestaurerede MRS vogne (vognene skulle f.eks. have klimaanlæg). Det forlyder, at 2 MRS vogne (nr. 2035 og 2047) blev restaureret, men på grund af vognmanglen i 1990erne kom linien aldrig i gang, og den virker i dag totalt skrinlagt.

 

Ny strækning mellem mellem Cinecittà og Ponte Mammolo ad Viale Palmiro Togliatti

Dette projekt har været på banen i over 20 år. Der er tale om en forlængelse af linie 14s strækning i Viale Togliatti, dels direkte mod syd til Cinecittà (metrostationen Subaugusta på linie A), dels direkte mod nord til en anden metrostation, Ponte Mammolo, på linie B. Det drejer sig altså om en tangentiel linie, der betjener de østlige forstæder og bl.a. har forbindelse til både metro A og B samt den kommende linie C mod centrum.

Status: Strækningen betjenes i dag med busser, og da disse ikke er specielt overbelastede, virker det ikke umiddelbart, som om dette projekt har sin gang på jorden i en overskuelig fremtid. Til gengæld har det været på tale måske at indføre trolleybusdrift på strækningen i stedet. Med de ikke særlig gode erfaringer, man har gjort med denne driftsform på linie 90, synes denne læsning heller ikke at ligge umiddelbart lige for.

 

Ny strækning mellem Piramide og Viale Caravaggio

Forslaget til denne strækning, som skal gå fra Piramide og mod sydøst til kvartererne Garbatella, Tormarancia og Montagnolo (Viale Caravaggio), er en delvis genoplivning af den tidligere linie 11, som forbandt Garbatella med centrum, men projektet tager så yderligere et par bykvarterer med.

Status: Forslaget blev fremlagt i 1999 og skulle realiseres allerede i 2001. Efter den første meddelelse til pressen har ingen imidlertid hørt om forslaget siden, og det må vel betegnes som helt uaktuelt!

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *