Rom: Bysporvejen

(Senest opdateret 05.05.2020).
Sporvejsnettet
Roms Sporveje, som i dag har en udstrækning på 39 km med en samlet strækningslængde på omkring de 65 km, er en sidste rest af et af Europas engang største systemer. Det nåede sit højeste i 1929, hvor systemet havde en udstrækning på ca. 400 km med 57 dag- og 2 natlinjer samt en vognpark på omkring 700 motor- og 300 bivogne. Men det var også året, hvor nedgangstiderne så småt indvarsledes. Det blev besluttet at oprette en indre ringlinje omkring det historiske centrum. På denne ringlinje var en række knudepunkter, hvor der var forbindelse mellem ringlinjen og sporvognslinjer, der førte mod byens periferi, og nye buslinjer, der førte ind i det historiske centrum, som således blev helt sporvognsfrit i 1930. Som det fremgår af kortskitsen nedenfor, har sporvognen – med undtagelse af linie 8s nordlige endestation på Largo di Torre Argentina – ikke siden fundet tilbage til det historiske centrum, som i dag betjenes af batteridrevne minibusser (le linee elettriche, se evt. her).
1929-1974
Sporvejsnettet afvikledes så at sige fortløbende efter 1929, og i 1973 var der kun 4 linjer tilbage (12, 13, 14 og 29), og man måtte forudse en hurtig afvikling af systemet. Imidlertid oprettedes allerede året efter en ny sporvognslinje 19 mellem Piazza dei Gerani og Piazza Galeno via Porta Maggiore. Den nye linje medførte dog ikke anlæg af nye skinnestrækninger, eftersom den udelukkende brugte allerede eksisterende spor. Dog etableredes en ny vendesløjfe på Piazza Galeno.
1975 – ringlinje 29 nedlægges
Nedlæggelsernes tid var dog endnu ikke ovre, og i 1975 nåede sporvejsnettet sin indtil videre mindste udstrækning, da ringlinjen, linje 29, blev til en halvringlinje med nyt linjenummer 30. Linje 30 betjente strækningen mellem Piazza del Risorgimento og Piazza San Giovanni di Dio via Porta Maggiore. Den del af ringlinjen, som således forsvandt, var strækningen fra Piazza del Risorgimento langs Tiberens østlige bred til Via Induno. Samtidig forlængedes linje 19 fra Piazza Galeno til Piazza del Risorgimento. Kort efter indførtes to aflastningslinjer for linie 19 og 30 – linjerne 19/ og 30/, som begge havde endestation på Piazza Thorwaldsen og henholdsvis Largo Preneste og Piazza di Porta San Paolo (Piramide).
1983 – ny strækning til Piazza Mancini
Først i 1983 skete der så igen noget positivt på sporvejsfronten. Efter en anlægstid på 8 år kunne man endelig indvie en godt 2 km nyanlagt sporvejsstrækning mellem Piazzale delle Belle Arti ad Viale Tiziano til Piazza Mancini og retur ad Via Flaminia. Det blev linje 19, som fik ændret sin endestation fra Piazza del Risorgimento til Piazza Mancini. Hele strækningen blev anlagt i reserveret areal.
1990 – ny linje 225
I 1990 var Italien vært for VM i fodbold. I de byer, som var berørt af arrangementet, var der en klar tendens til at ville forbedre den trafikale infrastruktur. I Rom førte det til, at linje 19’s strækning, som fører forbi det olympiske stadion, blev forlænget mod syd til Piazzale Flaminio, som ligger i umiddelbar tilknytning til Piazza del Popolo. Fra Piazzale delle Belle Arti blev linjen ført ad Via Gianturco til Piazzale Flaminio og retur ad Via Flaminia. Også denne strækning blev anlagt i reserveret areal, og på hele strækningen blev der indført signalregulering med prioritet for sporvognen – noget ganske nyt i Rom, som dermed fik sin første hurtigsporvej, om end den med sine kun godt 2,5 km må siges at være af en beskeden længde. Strækningen mellem Piazzale Flaminio og Piazza Mancini blev trafikeret af en ny linje 225, og der blev på linjen indsat helt nye dobbeltretningsledvogne med lavt gulv imellem de to motorbogier.
I forbindelse med den nye linje 225 reorganiseredes linjenettet. Linje 19 blev omlagt fra den hidtidige endestation på Piazza Mancini til Piazza del Risorgimento. Samtidig nedlagdes linje 30, så kun den centrale aflastningsdel 30/ opretholdtes – med uændret linjenummer!
At der pludselig dukker en sporvognslinje med et 3-cifret linjenummer op, hænger sammen med, at ATAC op igennem 1980’erne prøvede at indføre et nyt linjenummersystem. Rom skulle inddeles i 10 områder nummereret fra 0 til 9. Det var så meningen, at man ud fra de to første cifre i linjenummeret skulle kunne afkode, i hvilke områder af byen linjen havde sine endestationer. Det 3. ciffer skulle bruges til at adskille de linjer, som betjente samme områder, fra hinanden. Sporvognslinje 12 blev derfor omdøbt til linje 516 (den kørte altså mellem område 1 og 5), og nogle kortere myldretidsture, som havde betegnelsen 12/, fik linjenummer 517. Dybest set kunne de ligeså godt have heddet f.eks. henholdsvis 156 og 157, idet den rækkefølge, områderne blev nævnt i, kunne være ligegyldig. Systemet synes dog kun at have medført forvirring og ikke overblik hos passagererne, og det blev aldrig gennemført for alvor. En reminiscens af systemet finder man dog stadig, idet en række buslinjer til Roms omegn har begyndelsescifret 0, fordi de altså betjener område 0 uden for den store motorringvej omkring Rom! Senere er det så – så vidt vides – blevet besluttet at reservere linjenummer 1-19 til sporvognslinjerne.
1998 – ny linje 8
Linje 8’s provisoriske endestation på Piazza di Torre
Argentina. Sporene var anlagt på en speciel brolægning, som
ifølge beskrivelserne af anlægget “skjulte” skinnerne.
Iagttageren overlades til selv at vurdere denne påstand.
Heldigvis lykkedes det i al denne talbehandling at gennemføre noget for sporvejstrafikken meget vigtigere – nemlig en mindre udvidelse af sporvejsnettet. I 1992 besluttede Roms byråd således at anlægge en sporvej mellem Via Casaletto og byens centrum. Da der ikke var enighed om, hvordan sporvejen skulle føres ind gennem det historiske centrum, blev der anlagt en provosorisk endestation på Largo di Torre Argentina – en endestation, der kom til at eksistere i 15 år. Der blev lagt nye skinner i Viale Trastevere fra Via Induno og frem til Torre Argentina (1,2 km), ligesom man forlængede strækningen fra Piazza San Giovanni di Dio til Via Casaletto (0,6 km). Hele strækningen blev anlagt i reserveret areal med den mest enkle form for endestation på Largo di Torre Argentina, hvor sporene blot endte blindt med et dobbelt krydssporskifte mellem de to spor. Derfor kunne der kun indsættes dobbeltretningsvogne på linjen, hvilket på ibrugtagningstidspunktet betød, at kun de nye Socimivogne kunne bruges på ruten.
Linje 8’s indføring i centrum til en endestation, som ligger tæt på ruinerne af tre romerske templer, krævede særlige hensyn ved udførelsen af anlægget. Således blev sporene anlagt på en speciel brolægning, som skulle “skjule” skinnerne, ligesom man så vidt muligt undgik at rejse nye master og hæftede luftledningerne til f.eks. bygningerne langs sporanlægget samt til eksisterende lysmaster.
På linje 8’s endestation på Piazza di Torre Argentina undgik man i så vidt muligt at rejse master til forankring af ledningsnettet, som til gengæld blev hæftet til f.eks. bygningerne ved endestationen. På Piazza di Torre Argentina var bæretrådene spændt ud mellem bygningerne og allerede eksisterende lysmaster, så man blev fri for nye skæmmende master foran de historiske bygninger.
1990erne – materielmangel
ATAC havde i øvrigt store materielproblemer op igennem 1990erne. I 1988 havde man hos SOCIMI i Milano bestilt 60 nye dobbeltrettede ledvogne med delvist lavt gulv. Vognene skulle leveres fra 1990 og de følgende år. Samtidig var man begyndt at udrangere de gamle MRS vogne fra slutningen af 1920’erne og starten af 1930’erne. Desværre gik SOCIMI konkurs, da Rom havde modtaget omkring halvdelen af de bestilte vogne, hvilket efterlod ATAC med en alvorlig vognmangel. Det betød, at selskabet måtte bestille nye vogne, denne gang hos FIAT Ferroviaria. Ordren gik på et antal dobbeltretningsledvogne, som skulle indsættes på den nye linje 8. Vognene var dog ikke færdige til indvielsen af den nye linje i 1998, og først omkring 2000 kan materielsituationen – efterhånden som de nye FIAT Cityway I og II var kommet i drift – vel atter karakteriseres som nogenlunde normal.
Vognmangelen fik konsekvenser for sporvejsdriften:
 • Linje 19/ og 517 var periodevis indstillet op gennem 1990erne, og begge linjer blev endeligt nedlagt i 1999
 • Linje 13 blev nedlagt samtidig med, at linje 8 påbegyndte driften i 1998. Hermed forsvandt den eneste direkte sporvognsforbindelse mellem området omkring Via Prenestina og området på den anden side af Tiberen (Trastevere). Det havde – så vidt vides – egentlig ikke været meningen, at linjen skulle nedlægges, men nu skete det altså, og den er ikke siden genopstået.
 • Linje 30/ fortsatte med at have endestation på Piazza di Porta San Paolo (Piramide), og det betød, at der ikke var nogen forbindelse mellem den nye linje 8 og det øvrige sporvejsnet før 2000.
2000
I 2000 foretoges en mindre regulering af linjenet og linjenumre. Det handlede mest om at tildele linjerne nye linjenumre, men en enkelt linje blev dog forlænget, så sporvejsnettet igen hang sammen. Ændringerne var følgende:
 • Linje 225 ændredes til linje 2 med uændret linjeføring.
 • Linje 8 fortsatte med uændret linjenummer og linjeføring.
 • Linje 14 fortsatte med uændret linjenummer og linjeføring.
 • Linje 19 fortsatte med uændret linjenummer og linjeføring.
 • Linje 30/ fik nyt linjenummer 3 og forlængedes til Stazione Trastevere, så sporvejsnettet nu atter blev knyttet sammen.
 • Linje 516 fik nyt linjenummer 5 med uændret linjeføring.
Siden 2000 bevirkede sporfornyelse samt anlægsarbejder i forbindelse med metrolinje C (delvist taget i brug 09.11.2014 og 29.06.2015) en del uregelmæssigheder på flere af linjerne, og specielt linje 3 var i længere perioder helt indstillet og erstattet af busser, ligesom den også var afkortet til endestationen ved Piramide.
2009 – ny endestation ved Stazione Termini
I slutningen af juli 2009 forlængedes linje 5 og 14 fra den hidtidige endestation i Via Amendola tæt ved Stazione Roma Termini til en helt nyanlagt endestation lige ved siden af stationen i Via Giovanni Giolitti (se kortet herunder).
Rom_Via-Giolitti
Ved anlæggelsen af den nye endestation blev der taget hensyn til planerne om at forlænge linje 8 til Stazione Roma Termini. Endestationen er altså parat til at modtage en sådan forlængelse, selv om der i skrivende stund ikke er megen udsigt til, at den bliver til noget i overskuelig fremtid.
2013 – ny endestation ved Piazza Venezia
06.06.2013 blev linje 8 forlænget med ca. 450 meter fra Largo di Torre di Argentina til Largo Berlinguer lige før Piazza Venezia (endestationen bliver kaldt Venezia). Den hidtidige endestation inde på Largo di Torre di Argentina er ikke længere i brug, idet sporvejen umiddelbart for enden af Via Arenula drejer til højre ad Via Florida, Via delle Botteghe Oscure og Via San Marco. Den oprindelige plan om at forlænge sporvejen ad Via Plebiscito blev dermed ikke aktuel (se kortet herunder).
Linea-8_prolungamento1
Med forlængelsen, der ifølge ATAC har kostet omkring 6,6 mio. euro, er der skabt bedre forbindelse mellem linje 8 og de adskillige busruter, som enten passerer eller har endestation på Piazza Venezia, ligesom der også vil blive omstigningsmulighed mellem sporvognene og metrolinje C, når den engang i fremtiden når frem til Piazza Venezia.
Den nye endestation er anlagt lige så enkelt, som det var tilfældet på Largo di Torre di Argentina, altså som to blindspor, der blot afventer en fortsættelse af strækningen. Og en fortsættelse må der vel komme på et tidspunkt. En videreførsel ad Via Nazionale, som var de oprindelige planer, er næppe mere i spil, men en del tyder på, at der arbejdes på en forlængelse ad Via dei Fori Imperiali og Via Cavour til Stazione Roma Termini (se kortet herunder).
Linea-8_prolungamento2
Se et par videoklip fra den nye strækning på linkene herunder:
 • You Tube: Attivazione prolungamento Linea 8, Roma 6 giugno 2013, klik HER
 • Inaugurata la nuova tratta del Tram 8. Il nuovo capolinea è a piazza Venezia. (Artikel med videoklip i Il Messaggero), klik HER
NB! Der findes for øvrigt rigtig mange videoklip af Roms sporvogne på YouTube, det er bare at søge og se!
Total Page Visits: 2711
Total Website Visits: 811343

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *