Rom: Sporvejsplaner

(Senest opdateret 05.05.2020).
…. eller blot luftkasteller?
Selv om det med jævne mellemrum forlyder, at det lysner for sporvognene i Rom, så skal man ikke være blind for, at der også er mange kræfter, der arbejder imod, at sporvognen får en større rolle i byens trafik, end den har nu. Udvidelsen af nettet i 1990 (Via Flaminia) og anlægget af linje 8 gav begge anledning til voldsomme protester og indsigelser ikke blot fra beboerne langs de nye anlæg, men i høj grad også fra deciderede sporvejsmodstandere og forskellige interesseorganisationer, ligesom man på både politisk og administrativt niveau kunne opleve megen modstand mod projekterne.
På afstand kan det virke håbløst at trænge ind i de politiske divergenser, men man kan godt få det indtryk, at sporvognene så at sige er brikker i et langt større spil, som ofte drejer sig om alt andet end lige trafikpolitik. Da det politiske system samtidig ikke er præget af den største stabilitet, kan det sporvejsprojekt, der kommer på banen den ene dag hurtigt være historie den næste – lidt groft sagt. Det er derfor heller ikke så mærkeligt, at ikke alle sporvejsprojekter, der har været meldt ud fra Rom, er blevet virkeliggjort.
Herunder er der redegjort for en del af de planer, der har verseret omkring Roms sporvej. Nogle synes at være meget langt fra en realisering, andre synes der stadig at være liv i.
To nye sporvejslinjer?
Rom skal have to nye sporvejslinjer, linje 4 og 6. Dette vil bringe antallet af sporvognslinjer i byen op på otte i alt. Det beretter www.wantedinrome.com 21.01.2010 og oplyser yderligere: Linje 4 skal køre mellem Piazza Gerani og Piazza Galeno og forbinde de østlige forstæder med Policlinico Umberto I hospitalet i centrum. Linje 6 skal forbinde Roma Termini med Ostiense jernbanestationen via Piazza Vittorio, Colosseum og Porta S. Paolo. Begge linjer vil benytte eksisterende spor, som enten allerede er i brug eller har været ude af brug i nogen tid. ATAC afventer ifølge websiden godkendelse fra de kommunale myndigheder, før planen kan iværksættes.
Foreningen af brugere af den offentlige trafik (UTP) er kritisk over for planerne. Organisationen mener, at de to nye linjer kun føjer meget lidt nyt til det allerede eksisterende offentlige transporttilbud. UTP påpeger samtidig, at det ville være langt vigtigere at få genetableret sporvejslinje 3, som foreningen mener har ligget stille alt for længe på grund af vej- og anlægsarbejder.
Status: Planen er ikke blevet virkeliggjort, og økonomiske problemer og vognmangel synes at have udskudt planen på ubestemt tid.
Ny strækning mellem Roma Termini og San Pietro
Dette projekt må siges at være et af de vigtigste på sporvejsområdet. Ideen er, at det skal skabe en direkte forbindelse mellem Roma Termini og det pavelige kvarter ad Via Nazionale, Piazza Venezia, Via del Plebiscito og Corso Vittorio Emanuele II. Denne strækning (den gule linje på kortskitsen herover) er stærkt belastet af bustrafik, som altså skal afløses af sporvogne. Et første led i planen skulle være en forlængelse af linje 8 fra Largo di Torre di Argentina til hovedbanegården Roma Termini. Så tidligt som i 1999 forlød det, at anlægsarbejdet skulle begynde, men det havde ikke sin rigtighed.
Corso Vittorio Emanuele II, hvor der efter planerne skulle anlægges en sporvejsforbindelse, som forbandt Vatikanet med Roms hovedbanegård, Roma Termini.
Linje 8’s tidligere endestation på Piazza di Torre Argentina. Efter nogle planer var det meningen at videreføre linje 8 til højre ad Corso Vittorio Emanuele II og Via Nazionale frem til Roma Termini.
Status: Ifølge www.strassenbahn-muenchen.de/projekte_rom_m.htm skulle der være afsat mere end 50 mio. € dels til anlæg af sporvejen mellem Torre Argentina og Termini, dels til omlægning af Piazza dei Cinquecento (busterminalen foran Roma Termini) og til generel byfornyelse langs strækningen. Der var udmeldt ibrugtagning af systemet allerede i 2004, men projektet udviklede sig tilsyneladende til et slagsmål mellem politikere, interesseorganisationer og måske ikke mindst myndigheder, hvor den yderst indflydelsesrige Sovraintendenza Antichità e Belle Arti (betyder noget i retning af Overinspektoratet for Oldtid og De skønne Kunster) sandsynligvis spillede en afgørende obstruktiv rolle.
Det, der syntes at være de altoverskyggende problemer, var etableringen af luftledningsnettet i de centrale fredede områder i byen samt de eventuelle skader, rystelser fra sporvognstrafikken kunne forårsage på de gamle bygninger. Da man i oktober 2008 påbegyndte en renovering af Via Nazionale med bl.a. helt ny brolægning, blev der da heller nedlagt skinner i samme “ombæring” – der blev kun tale om en reorganisering af busdriften i Via Nazionale, som ifølge udmeldingerne dengang ikke længere skulle betjenes af ledbusser, men kun af busser med en længde på højst 12 meter.
I efteråret 2008 gennemgik Via Nazionale en omfattende renovering. Der blev dog ikke i forbindelse med vejarbejdet nedlagt spor til en forlængelse af sporvejen fra Piazza di Torre Argentina til Roma Termini.
Linea-8_prolungamento1Det forlød på et tidspunkt, at ATAC arbejdede på at finde en løsning på problemerne omkring i første omgang en forlængelse af linje 8 mod Roma Termini. Et eller andet må være lykkedes, for 06.06.2013 kunne man forlænge strækningen med ca. 450 meter til Piazza Venezia. Projektet har dog tilsyneladende gennemgået noget af en revurdering, for forlængelsen skete ikke ad Via del Plebiscito, men ad Via Florida, Via delle Botteghe Obscure og Via San Marco (se det lille kort herover).
02.01.2015 præsenterede dagbladet Il Messaggero på sin hjemmeside desuden et nyt sporvejsprojekt. Dette går ud på at forlænge den eksisterende sporvej fra Roma Termini ad Via Cavour og frem til Colloseum ved Via dei Fori Imperali. Når – eller hvis – et sådant projekt bliver til noget, ligger det lige for at lukke “the missing link” mellem Piazza Venezia og Colloseum ad Via dei Fori Imperali (se kortet herunder). Noget tyder da også på, at der i 2020 arbejdes henimod et projekt, der ender med at forlænge linje 8 helt til Termini.
Linea-8_prolungamento2
Ny endestation ved Stazione Roma Termini
For at skabe bedre omstigningsmulighed mellem sporvognene på linjerne 5 og 14 og de mange buslinjer, metro og tog på Stazione Roma Termini blev det foreslået at forlænge de to sporvognslinjer fra deres hidtidige endestation i Via Amendola til en ny endestation i Via Giolitti umiddelbart ved siden af Roma Termini.
Status: Den nye endestation blev taget i brug i slutningen af juli 2009. Det oplyste www.wantedinrome.com 31.07.2009, og i den forbindelse blev det endvidere oplyst, at den nye terminal ved Roma Termini vil gøre det muligt at indsætte højkapacitets “jumbo”-sporvogne, som man jo kender fra f.eks. linje 8, på linje 5 og 14.
Det anføres i artiklen ligeledes, at de nye spor er lagt på stødabsorberende og støjdæmpende underlag, der skal hindre skader på bygningerne langs sporvejen og sænke støjniveauet betydeligt. I forlængelse af dette fremhæves det fra ATACs side, at den nye terminal gør det muligt at begynde planlægningen af en forlængelse af linje 8 fra Piazza di Torre Argentina til den nye terminal.
I sensommeren 2008 påbegyndtes anlægget af en ny endestation i Via Giolitti ved Roma Termini. Den nye endestation, som benyttes af linje 5 og 14, og som afløser den hidtidige endestation i Via Amendola, blev taget i brug i slutningen 2009.I sensommeren 2008 påbegyndtes anlægget af en ny endestation i Via Giolitti ved Roma Termini. Den nye endestation, som benyttes af linje 5 og 14, og som afløser den hidtidige endestation i Via Amendola, blev taget i brug i slutningen 2009.
Linje 5 og 14's endestation i Via Amendola, som blev nedlagt i slutningen af 2009.Linje 5 og 14’s endestation i Via Amendola, som blev nedlagt i slutningen af 2009.
Linje 7: Piazza Mancini – Piazza del Risorgimento
Tanken med denne linje var at forbinde trafikknudepunktet Piazza Mancini, hvor mange buslinjer ender, direkte med det pavelige kvarter omkring Peterspladsen – et område, som er rigt på forretninger og kontorbygninger. Samtidig ville linje 19 blive aflastet mellem Piazza Marina (Via Flaminia) og Piazza del Risorgimento.
Status: Linjen skulle have været åbnet allerede i 2000, men først vognmangel på grund af MRS vognenes udrangering og senere problemer med de nye Cityway II vogne har betydet, at linjen endnu ikke er kommet i gang. Men hvis der er et behov for denne linje, kan den jo stadigvæk realiseres, da den ikke kræver nyanlæg.
Ny strækning mellem San Pietro – Piazza Giureconsulti
Denne strækning hænger sammen med San Pietro – Roma Termini projektet, idet der er tale om en forlængelse af strækningen gennem Corso Vittorio Emanuele II videre mod bebyggelserne et par km vest for Vatikanet. Dette område betjenes i forvejen af metrolinje A, og der er slet ikke sat nogen dato for en eventuel iværksættelse af projektet.
Status: Planen må betragtes som skrinlagt.
Piazza Galeno – Piramide (og eventuelt videre til Via Appia)
Denne linje, som først og fremmest skulle være beregnet for turister, skulle udgå fra Roma Termini eller fra Piazza Galeno, gå via Piazza di Porta Maggiore, hvorfra den skulle følge linje 3s strækning til Piramide og Piazza di Porta di San Paolo. Undervejs ville man kunne se mange af Roms seværdigheder (Colloseum, Cirkus Maximus, Monte Celio, flere af Roms betydelige kirker, f.eks. San Giovanni in Laterano, dele af den aurelianske mur og meget andet). Fra Piazza di Porta di San Paolo (Piramide) var det så meningen, at der skulle etableres nye spor videre til et punkt ved Via Appia.
Status: Projektet blev lanceret under stor medieomtale i 1990’erne. Linjen skulle betjenes af nyrestaurerede MRS vogne (vognene skulle f.eks. have klimaanlæg). Det forlyder, at 2 MRS vogne (nr. 2035 og 2047) blev restaureret, men på grund af vognmanglen i 1990’erne kom linjen aldrig i gang, og den virker i dag totalt skrinlagt.
Ny strækning mellem mellem Cinecittà og Ponte Mammolo ad Viale Palmiro Togliatti
Dette projekt har været på banen i over 20 år. Der er tale om en forlængelse af linje 14’s strækning i Viale Togliatti, dels direkte mod syd til Cinecittà (metrostationen Subaugusta på linje A), dels direkte mod nord til en anden metrostation, Ponte Mammolo, på linje B. Det drejer sig altså om en tangentiel linje, der betjener de østlige forstæder og bl.a. har forbindelse til både metro A og B samt den kommende linje C mod centrum.
Status: Strækningen betjenes i dag med busser, og da disse ikke er specielt overbelastede, virker det ikke umiddelbart, som om dette projekt har sin gang på jorden i en overskuelig fremtid. Til gengæld har det været på tale måske at indføre trolleybusdrift på strækningen i stedet. Når man tænker på, hvor lang tid det tog at etablere trolleybuslinje 74, synes denne løsning heller ikke at ligge umiddelbart lige for.
Ny strækning mellem Piramide og Viale Caravaggio
Forslaget til denne strækning, som skal gå fra Piramide og mod sydøst til kvartererne Garbatella, Tormarancia og Montagnolo (Viale Caravaggio), er en delvis genoplivning af den tidligere linje 11, som forbandt Garbatella med centrum, men projektet tager så yderligere et par bykvarterer med.
Status: Forslaget blev fremlagt i 1999 og skulle realiseres allerede i 2001. Efter den første meddelelse til pressen har ingen imidlertid hørt om forslaget siden, og det må vel betegnes som helt uaktuelt!
Total Page Visits: 2573
Total Website Visits: 900836

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *